E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Projekt w ramach RPO

 

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Sławnie  informuje o realizacji projektu

 

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej
29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

 

Oś VI Rynek pracy,

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo

i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu  pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji.

 

   Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

W  ramach  projektu  uczestnicy  obligatoryjnie zostaną objęci następującymi  formami wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej  osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Ponadto mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

  • Staże;
  • Szkolenia ABC Przedsiębiorczości;
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  • Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy.

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia „ ABC Przedsiębiorczości” dla 60 osób bezrobotnych z terenu powiatu sławieńskiego.

 

Zapytanie ofertowe z załączniki dostępne na stronie internetowej LINK lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

 Termin składania wniosków od 01.03.2016  do 08.03.2016

Odbiór PIT-ówPowiatowy Urząd Pracy w Sławnie

informuje , że informacje podatkowe PIT-11
zostały do Państwa wysłane pocztą i powinny dotrzeć
najpóźniej do dnia 07.03.2016r.

Ogłoszenie

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

 OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W 2016r.


W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

 

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

7 marca                      56 osób,

6 czerwca                   53,

12 września                69,

28 listopada               49.


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ
:

-  obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

-  korzystający w pełni z praw publicznych,

-  posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

-  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól­nej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

-  dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie in­fomacji niejawnych.

 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Mało­polska 47, tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261 w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.30.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

-  pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,

-  wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

-  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

-  dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

 

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY:

-  wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpie­czeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

-  tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

-  uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

-  uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

-  prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

 

UWAGA:

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2016, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W SZCZECINIE

nadinsp. JAROSŁAW  SAWICKI