E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

PIT-11 za 2016 rok

 

 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie

informuje
 

że wszystkie informacje o dochodach tzw. PIT-11 za rok 2016

 

zostały już do Państwa wysłane pocztą .

Ogłoszenia o rozpoczęciu procedury doboru kandydatów do służby w Policji na 2017r.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W 2017r.


W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.


TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

22 lutego-60 osób,

23 maja-70 osób,

22 sierpnia-66 osób,

12 grudnia-40 osób.


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ
:

 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1782):

- obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

- korzystający w pełni z praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól­nej dyscyplinie służbowej,
  której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie in­fomacji niejawnych.


Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Mało­polska 47, tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261 w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.30.


WYMAGANE DOKUMENTY
:

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał
  w stosunku pracy lub w służbie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).


Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie lub z www.policja.pl

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.


PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY:

- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpie­czeństwo narodowe lub
  bezpieczeństwo wewnętrzne,

- tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów
  motorowodnych,

- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową,
  działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

- prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

 

UWAGA:

Komendant Główny Policji w oparciu o cykliczną analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2017, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Termin składania wniosków:
27.10.2016 r. - 09.11.2016 r.

 

Pierwszeństwo w otrzymaniu wyżej wymienionych środków finansowych

będą mieli przedsiębiorcy tworzący stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków
z na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Oś I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Termin składania wniosków:
19.10.2016 r.-02.11.2016 r.

 

 

            Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim.