E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Projekt w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że rozpoczął realizację projektu:

 

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  (III)"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa
VI Rynek Pracy
Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku powyżej 30 lat
i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim.

Grupa docelowa - osoby powyżej 30 lat  (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie mają ukończony 30 rok życia), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, dla których określono
I lub II profil pomocy.

W ramach projektu uczestnicy obligatoryjnie zostaną objęci:

  • Indywidualnym Planem Działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy

Ponadto mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

  • Staże
  • Szkolenia
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej poprzedzone szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości”
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Wartość projektu: 2 334 154,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Zapisz

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie
informuje , że w dniu
14 kwietnia 2017r. ( piątek )
 będzie czynny do godziny 13.30

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza  III nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

 

Wnioski wraz załącznikami  dostępne na stronie internetowej ( zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców) lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

 Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą 

od 31.03.2017 r. do 14.04.2017 r. w pok. 97 (Sekretariat) na II piętrze.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia „ ABC Przedsiębiorczości” dla 80 osób bezrobotnych z terenu powiatu sławieńskiego.

Zapytanie ofertowe z załączniki dostępne na stronie internetowej  (zakładka Urząd Pracy->Zamówienia publiczne)

lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

 Termin składania wniosków od 24.03.2017 r.  do 03.04.2017 r.