E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza  IV  nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

 

Wnioski wraz załącznikami  dostępne na stronie internetowej ( zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców) lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

 Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą 

od 26.04.2017 r. do 09.05.2017 r. w pok. 97 (Sekretariat) na II piętrze.

Projekt w ramach POWER

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że rozpoczął realizację projektu:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim.

Grupa docelowa – osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane
w PUP (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące do kategorii NEET.
 
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: jest bezrobotna, nie uczestniczy w kształceniu formalnym  
w trybie stacjonarnym, nie szkoliła się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.W ramach projektu uczestnicy obligatoryjnie zostaną objęci:

  • Indywidualnym Planem Działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy

Ponadto mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

  • Staże
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej poprzedzone szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości”

 

 
Wartość projektu: 2 836 675,55 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Zapisz

Projekt w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że rozpoczął realizację projektu:

 

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  (III)"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa
VI Rynek Pracy
Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku powyżej 30 lat
i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim.

Grupa docelowa - osoby powyżej 30 lat  (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie mają ukończony 30 rok życia), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, dla których określono
I lub II profil pomocy.

W ramach projektu uczestnicy obligatoryjnie zostaną objęci:

  • Indywidualnym Planem Działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy

Ponadto mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

  • Staże
  • Szkolenia
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej poprzedzone szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości”
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Wartość projektu: 2 334 154,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Zapisz

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie
informuje , że w dniu
14 kwietnia 2017r. ( piątek )
 będzie czynny do godziny 13.30