E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Informacja

W dniu 16.06.2017 roku

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

 

jest otwarty w godzinach od 7.30 do 14.30

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach

 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2014 – 2020

Oś VI Rynek pracy

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 

Termin składania wniosków:
11.05.2017 r.-24.05.2017 r.

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza  IV  nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

 

Wnioski wraz załącznikami  dostępne na stronie internetowej ( zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców) lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

 Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą 

od 26.04.2017 r. do 09.05.2017 r. w pok. 97 (Sekretariat) na II piętrze.

Projekt w ramach POWER

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że rozpoczął realizację projektu:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim.

Grupa docelowa – osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane
w PUP (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące do kategorii NEET.
 
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: jest bezrobotna, nie uczestniczy w kształceniu formalnym  
w trybie stacjonarnym, nie szkoliła się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.W ramach projektu uczestnicy obligatoryjnie zostaną objęci:

  • Indywidualnym Planem Działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy

Ponadto mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

  • Staże
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej poprzedzone szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości”

 

 
Wartość projektu: 2 836 675,55 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Zapisz