E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW

 PRZEJAZDU ORAZ ZAKWATEROWANIA

 

 

Podstawa prawna dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu oraz zakwaterowania

 

            Art. 41 ust 4 a, 4b i 4c i  art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

 

I. Refundacja kosztów przejazdu zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy:

 

1. Starosta może dokonać przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych  lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub  pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki :

  1)  na podstawie skierowania  powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienia lub inną   pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc;

     2) uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200%    minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

2. Dla osób spełniających  warunki, o których mowa w art. 45 ust.1 ustawy, ustala się następujące zasady dokonywania zwrotu kosztów przejazdu:

 

1)      do miejsca odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy :

a)       100% poniesionych kosztów przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu, z zastrzeżeniem lit d,

b)       zwrot kosztów przysługuje przez cały okres trwania  zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy ,

c)      o refundacje można ubiegać się w okresie do1 miesiąca od dnia ukończenia  zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

d)     w przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej oraz nie posiadania przez skierowanego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem mechanicznym lub niemożności uzyskania pojazdu mechanicznego, w przypadku posiadania prawo jazdy możliwy jest zwrot poniesionych kosztów przejazdu za dojazd świadczony przez inną osobę. Podstawą do zwrotu kosztów przejazdów jest złożenie wniosku o refundację oraz oświadczenia osoby, która świadczyła usługę dowozu do wskazanego miejsca.

      Zwrot naliczany będzie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.

 

2)       z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

a)      100% poniesionych (udokumentowanych) kosztów przejazdu nie więcej jednak niż 200 zł,

b)      zwrot kosztów przysługuje przez okres do 12 miesięcy (przy czym jedno złożone rozliczenie traktowane jest jak pełny miesiąc), w okresie ostatnich 2 lat,

c)      okres do 12 miesięcy przysługiwania refundacji dla osób, które odbywały staż i bezpośrednio po nim zostały zatrudnione u tego samego pracodawcy ustala się łącznie,

d)     refundacja nie przysługuje w przypadku wystąpienia o nią w okresie po 3 miesiącach od dnia podjęcia zatrudnienia.

 

3) do miejsca odbywania u pracodawcy stażu lub przygotowania zawodowego    dorosłych:

a)      100% poniesionych (udokumentowanych) kosztów przejazdu nie więcej jednak niż 200 zł,

b)      zwrot kosztów przysługuje przez okres trwania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

c)      o refundację można ubiegać się w okresie trwania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.

 

 

3.  Refundacja dokonywana będzie po złożeniu przez osobę uprawnioną  kompletnego wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów :

 

1) w przypadku dojazdu środkami komunikacji publicznej -   zwrot poniesionych kosztów dokonywany będzie na podstawie  przedłożonych wraz z wnioskiem biletów miesięcznych, jednorazowych lub innych dokumentów potwierdzających koszt przejazdu(PKS, PKP lub prywatnych przewoźników). Do wyżej wymienionych kosztów nie będą zaliczane koszty przejazdu środkami komunikacji miejskiej (MZK).

 

2) w przypadku dojazdu prywatnym środkiem transportu – zwrot poniesionych kosztów dokonywany będzie na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów:

 

 - kserokopii dowodu rejestracyjnego środka transportu, którego wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiada umowę użytkowania,

 -  kserokopii posiadanego przez wnioskodawcę prawa jazdy,

 - oryginalną imienną fakturę VAT wystawioną na wnioskodawcę potwierdzającą        poniesione koszty zakupu paliwa.

   W przypadku gdy pojazd posiada instalację LPG, w rozliczeniu pod uwagę brany będzie tańszy rodzaj paliwa.

 

4. Wysokość refundacji poniesionych kosztów w przypadku dojazdu prywatnym środkiem transportu obliczana będzie według następującego wzoru :

 

Średnie zużycie paliwa na 100km ٭ x liczba przejechanych km w miesiącu ٭ ٭ x cena za 1litr paliwa٭٭٭

100

 

 

 ٭średnie zużycie paliwa  wg instrukcji obsługi pojazdu

٭٭liczba kilometrów z miejsca zamieszkania  i powrotu do miejsca szkolenia, poradnictwa zawodowego, stażu, przygotowania zawodowego, pracy ( miejscowość) pomnożona przez liczbę dni faktycznie przejeżdżonych

*** cena za litr paliwa wg przedstawionych faktur ( w przypadku większej ilości faktur najniższa cena paliwa za litr)

 

W przypadku braku możliwości obliczenia należności według wzoru(brak możliwości ustalenia średniego zużycia paliwa) zwrot będzie naliczany do wartości biletu miesięcznego na danej trasie według taryfikatora PKS.

 

 5. W przypadku dojazdu środkami komunikacji publicznej refundacja za niepełny miesiąc dokonywana będzie dzieląc ponoszone koszty przez 30 i mnożąc przez ilość dni faktycznie przepracowanych.

 

6.  Wnioski o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie lub w Filii w Darłowie w terminie do dnia 20 każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

II. Kryteria refundacji kosztów zakwaterowania (art.45 ust.2)

 

1. Starosta może dokonać przez okres do 12 miesięcy zwrotu z funduszu pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)      na podstawie skierowania  powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych  poza miejscem zamieszkania, w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,

2)      mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inna pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,

3)      uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który dokonywany jest zwrot kosztów zakwaterowania.

 

2. Dla osób spełniających powyższe warunki ustala się następujące zasady refundacji kosztów zakwaterowania:

1)      refundacja dokonywana będzie po złożeniu przez osobę uprawnioną kompletnego wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania oraz oryginałów dowodów ich poniesienia;

2)      refundacja będzie wynosić 100% poniesionych kosztów zakwaterowania, nie więcej jednak niż  200 zł miesięcznie,

3)      zwrot kosztów przysługuje przez okres do 12 miesięcy, w okresie ostatnich 2 lat,

4)      okres do 12 miesięcy przysługiwania refundacji dla osób, które odbywały staż i bezpośrednio po nim zostały zatrudnione u tego samego pracodawcy ustala się łącznie,

5)      refundacja nie przysługuje w przypadku wystąpienia o nią w okresie po 3 miesiącach      od dnia podjęcia zatrudnienia.

 

3. W przypadku gdy zatrudnienie nie dotyczy pełnego miesiąca, refundacji dokonuje się dzieląc ponoszone koszty przez 30 i mnożąc przez ilość dni faktycznie przepracowanych.

4. Refundacja dokonywana będzie na podstawie przedłożonego przez osobę uprawnioną kompletnego wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania.

5. Wnioski o dokonanie zwrotu kosztów  zakwaterowania należy składać w Powiatowym urzędzie Pracy w Sławnie lub w Filii w Darłowie w terminie do dnia 20 każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

III. Refundacja zwrotów kosztów  przejazdu  na szkolenie(art.41 ust.4b)

 

1. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego , kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

 

2. Ustala się następujące zasady dokonywania zwrotu kosztów przejazdu  na szkolenie :

 

1)refundacja w wysokości 100% poniesionych kosztów przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu z zastrzeżeniem, że całkowity koszt szkolenia nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Koszt szkolenia oznacza: uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej, koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ,koszt przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszt badań lekarskich i psychologicznych, koszty egzaminów.

2) zwrot kosztów przysługuje przez cały okres trwania  szkolenia,

3) o refundacje można ubiegać się w okresie do3 miesięcy od dnia ukończenia  szkolenia.

 

3.  Do refundacji mają odpowiednie zastosowanie zasady określone w pkt I ust .3, 4 i 5.

4. Refundacja dokonywana będzie po złożeniu przez osobę uprawnioną  kompletnego wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów przejazdu wraz z załącznikami.

5. W przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej oraz nie posiadaniem przez skierowanego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem mechanicznym lub niemożności uzyskania pojazdu mechanicznego, w przypadku posiadania prawa jazdy, możliwy jest zwrot poniesionych kosztów przejazdu za dojazd świadczony przez inną osobę. Podstawą do zwrotu kosztów przejazdów jest złożenie wniosku o refundację oraz oświadczenia osoby, która świadczyła usługę dowozu do wskazanego miejsca. Zwrot naliczany będzie zgodnie z zasadami określonymi w pkt I ust  4.

 

 

IV. Kryteria refundacji kosztów zakwaterowania i wyżywienia ( art.41 ust. 4a)

 

1. Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucja szkoleniową.

 

 

V. Kryteria refundacji kosztów  przejazdu na egzamin ( art.41 ust. 4c), o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy

 

1. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych przez bezrobotnego kosztów przejazdu na egzamin umożliwiający uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

2. Refundacja dokonywana będzie po złożeniu przez osobę uprawnioną  kompletnego wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów przejazdu wraz z załącznikami.

3.  Do refundacji mają odpowiednie zastosowanie zasady określone w pkt I ust .3, 4 i 5.

 

VI. Kryteria refundacji kosztów przejazdu na ofertę pracy ( art.45.ust3)

 

1. Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania  go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

2. Ustala się następujące zasady refundacji kosztów przejazdu na ofertę pracy :

 

1) refundacja dokonywana będzie po złożeniu przez osobę uprawnioną kompletnego wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów przejazdu z załącznikami,

2) refundacja będzie wynosić 100% poniesionych kosztów,

3) wnioski o zwrot kosztów można składać w terminie do 1 miesiąca od dnia wydania   skierowania,

4) do refundacji mają odpowiednie zastosowanie zasady określone w pkt I ust .3, 4 i 5,

 

 

VII. Kryteria refundacji kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne ( art. 45 ust. 4)

 

1. Starosta może zwrócić bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, koszt przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te został on skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

2. Ustala się następujące zasady refundacji kosztów przejazdu na badania :

 

1) refundacja dokonywana będzie po złożeniu przez osobę uprawnioną kompletnego wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów przejazdu z załącznikami,

           2) refundacja będzie wynosić 100% poniesionych kosztów,

           3) wnioski o zwrot kosztów można składać w terminie do 1 miesiąca od dnia wydania

            skierowania.,

           4) do refundacji mają odpowiednie zastosowanie zasady określone w pkt I ust .3, 4 i 5,

 

 

 

Starosta uzależnia dokonywanie zwrotu kosztów dojazdu od posiadanych środków.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:22)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2016-08-04 13:45:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/zwrot-kosztow-przejazdu-i-zakwaterowania/83