E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2017

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro oraz kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych zaprasza:

 

do złożenia oferty cenowej na:

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie  szkolenia „Spawacz - metoda MAG (135) ” dla 17 osób bezrobotnych  z obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

1)Temat  szkolenia : „Spawacz – metoda MAG (135) "

2) Kod CPV: 80530000-8

3) Liczba  osób : 17 osób

4) Liczba  godzin  146  godzin zegarowych, w tym:

   a) zajęcia teoretyczne: 26 godzin zegarowych

   b) zajęcia praktyczne: 120 godzin zegarowych                

Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut.              

5) Termin  realizacji  zamówienia :  wrzesień - październik 2017

6)  Miejsce  realizacji  zamówienia:  Miasto Sławno, Miasto Słupsk lub

     Miasto Koszalin

7)  Częstotliwość odbywania zajęć: 5 razy w tygodniu po 8  godzin zegarowych tj. 45    

     minut zajęć + 15 minut przerwa

8) Program szkolenia:  ( załączony w formularzu ofertowym)

9) Po  ukończeniu  szkolenia  i  pozytywnym  zdaniu  egzaminu  uczestnicy    szkolenia     

     winni  otrzymać:

a)     zaświadczenia wydane  na podstawie  § 18 ust. 2 rozporządzenia   Ministra   Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w  formach pozaszkolnych (tj.  Dz. U. z 2014 r.  poz. 662 – ustawa o systemie oświaty)

b)    książeczkę spawacza  wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

c)     świadectwo egzaminu spawacza w wersji polsko – angielskiej wydawane przez   Instytut  Spawalnictwa w Gliwicach

10) Wykonawca  zobowiązany jest:

      a) dysponować minimum 6 spawarkami dla 17 osobowej grupy osobowej,

 b) zapewnić uczestnikom szkolenia odzież roboczą,

 c)  zapewnić uczestnikom szkolenia dostęp do pomieszczeń sanitarnych w budynku,

     w którym odbywać się będzie szkolenie oraz  do niezbędnych środków czystości.

 d) zapewnić  uczestnikom  szkolenia     materiały  szkoleniowe  oraz  materiały   

pisarskie (zeszyt, długopis). Materiały dydaktyczne muszą być nowe,    nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty lub materiały ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być czytelne, estetycznie wykonane i dobrej jakości.

e)    zapewnić poczęstunek w każdym dniu szkolenia w postaci: kawa, herbata, woda

     mineralna gazowana i niegazowana, cukier, mleczko do kawy, ciastka.

11)      Zajęcia prowadzone muszą być za pomocą omówienia zagadnień pod nadzorem    

            wykładowców wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

12)      Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia  uczestników  szkolenia od

            następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych  podczas szkolenia oraz

            w  drodze do  miejsca szkolenia  i   z  miejsca szkolenia.

13)      Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pierwszego egzaminu

            państwowego.

 14)     Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania  informacji o współfinansowaniu

szkolenia ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia, materiałach   szkoleniowych oraz dokumentach, które będą przekazywane przez Wykonawcę do urzędu pracy, zgodnie z poniższym wzorem:

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W przypadku, gdy nie  ma możliwości zamieszczenia powyższej informacji na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia (np. świadectwa na drukach MEN, inne druki) wykonawca zobowiązany jest do wydania dodatkowego zaświadczenia zawierającego informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Europejskiego.

15)      Pomieszczenia, w  których  odbywać  się  będą  zajęcia  szkoleniowe  należy oznaczyć  plakatem  informującym  o  realizowaniu  projektu, który  jest współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.

16)      Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  przebiegu   szkolenia stanowiącej :

            a) dziennik  zajęć  edukacyjnych  zawierający  listę  obecności, wymiar godzin  i  tematy  zajęć  edukacyjnych,

            b) protokół  z  egzaminu, 

            c) rejestr  wydanych  zaświadczeń  potwierdzających  ukończenie  szkolenia.

17)      Faktura  za  przeprowadzone  szkolenie  powinna  zawierać  ogólny  koszt szkolenia  wraz  z  załącznikiem, który  będzie  zestawieniem  wszystkich usług, a poszczególne  wartości  kwotowe  będą  składać  się  na  ogólną  kwotę  faktury i stanowić  będą  wydatek  kwalifikowalny  dla  zlecającego  usługę.

18)    Wykonawca  zobowiązuje  się  do  należytego  zabezpieczenia  i  przechowywania  wszelkich  dokumentów dotyczących  przedmiotowego  szkolenia  do  dnia  31.12.2020 r.  dla  instytucji  krajowych  i  Unii Europejskiej  upoważnionych  do kontroli  Projektu.

19)  Zleceniodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  na  miejscu  oraz wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych  z  realizowanym szkoleniem, w  tym  dokumentów  finansowych.

20) Termin składania ofert:

 

       Ofertę należy przesłać / składać od dnia 30.06.2017 do dnia 07.07.2017 r. do godz. 15.30 na formularzu oferty szkolenia  ( załącznik nr 1) na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie 76-100 Sławno ul. Sempołowskiej 2a, pokój numer 97 ( sekretariat, II piętro)

Zapisz

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2017-06-30 11:11:08)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2017-06-30 11:12:09)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/zapytanie-ofertowe-z-dnia-30-06-2017/249