E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2016

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro oraz kryteriami wyboru  instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych zaprasza:

 

do złożenia oferty cenowej na:

 

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie  szkolenia „ ABC Przedsiębiorczości ” dla 60 osób bezrobotnych  z obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

 

1) Temat  szkolenia : „ABC Przedsiębiorczości "

2) Liczba  osób : 60 osób

3) Liczba  godzin  35  godzin zegarowych              

Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące   45    minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut.

4) Termin  realizacji  zamówienia : od marca do 15 grudnia 2016

5) Miejsce  realizacji  zamówienia:  Miasto Sławno

6)  Częstotliwość odbywania zajęć: 5 razy w tygodniu po 7  godzin zegarowych tj. 45  minut zajęć + 15 minut przerwa

7) Program szkolenia:  ( załączony w formularzu ofertowym)

8)  Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania w  pięciu   grupach szkoleniowych    ( najmniejsza grupa szkoleniowa może  liczyć  7 osób ) w   okresie  oznaczonym w  pkt 5 . Wykonawca   jest  zobowiązany   do zorganizowania szkolenia dla określonej grupy osób w terminie 7 dni od uzyskania  informacji od zamawiającego o potrzebie przeprowadzenia szkolenia.

9)  Po  ukończeniu  szkolenia  i  pozytywnym  zdaniu  egzaminu  uczestnicy   szkolenia  winni  otrzymać odpowiednie zaświadczenia wydane  na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w  formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm).

10) Wykonawca  zobowiązany jest:

a) zapewnić  uczestnikom  szkolenia     materiały  szkoleniowe  oraz  materiały  pisarskie( zeszyt, długopis). Materiały dydaktyczne muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty lub materiały ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być czytelne, estetycznie wykonane i dobrej jakości.

b) zapewnić uczestnikom szkolenia salę wykładową wyposażoną i przystosowaną  do prowadzenia zajęć metodą audiowizualną ( np. rzutnik, flipchard ) oraz zabezpieczoną  w odpowiednią ilość  stolików i krzeseł dla 15 osobowej grupy słuchaczy.

c) zapewnić uczestnikom szkolenia dostęp do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym odbywać się będzie szkolenie oraz  do niezbędnych środków czystości.

d)  zapewnić poczęstunek w każdym dniu szkolenia w postaci: kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, mleczko do kawy, ciastka.

11) Zajęcia prowadzone muszą być za pomocą omówienia zagadnień pod nadzorem wykładowców wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

12) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia  uczestników  szkolenia od  następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych  podczas szkolenia oraz w drodze do  miejsca szkolenia  i   z  miejsca szkolenia.

13)  Termin składania ofert: Ofertę należy przesłać / składać do dnia 08.03.2016roku do godz. 15.30 na formularzu oferty szkolenia  ( załącznik nr 1) na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie 76-100 Sławno ul. Sempołowskiej 2a, pokój  numer 97  ( sekretariat, II piętro)

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2016-03-01 12:59:34)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2016-03-01 13:25:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/zapytanie-ofertowe-z-dnia-01-03-2016/226