E-Zapytanie Klawisze dostępu

Utrata statusu bezrobotnego

 Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy :

 

1. otrzymała pożyczkę z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z   udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub  rolniczej albo jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej z      Funduszu Pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego      dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności,

2. otrzymała jednorazowo środki z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji      z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej,  rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie      statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania      środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;

3. rozpocznie realizację  indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisze   kontrakt socjalny ; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od  następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;

4. odmówiła bez uzasadnionej  przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy      określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub      psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w      innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego      następuje od dnia odmowy na okres:

     a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

     b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

     c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

5. nie stawiła się w powiatowym      urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni      o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu      bezrobotnego następuje na okres wskazany powyżej w pkt.5 w zależności od      liczby niestawiennictw;

6. nie powiadomiła powiatowego      urzędu pracy , w którym jest zarejestrowana o zmianie miejsca zamieszkania      skutkującego zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy oraz nie stawiła  się we właściwym dla nowego miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy      w terminie 14 dni od dnia zmiany

7. złożyła wniosek  o  pozbawienie  statusu bezrobotnego;

8. z własnej winy przerwała      szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych, lub innej      formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego      następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt.4;

9. po skierowaniu nie podejmie      szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac      społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie;      pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu      skierowania na okres wskazany w pkt.4;

10. pozostaje niezdolna do pracy      wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez      nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się      również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w      zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa      między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni  kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem      ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

11. nie przedstawiła   zaświadczenia o    niezdolności do Pracy wskutek choroby.

12. z własnej winy przerwała  program  przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

 

W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany wyżej okres, ponowne nabycie statusu  bezrobotnego może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-01-07 17:18:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44