E-Zapytanie Klawisze dostępu

Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

W miarę istnienia możliwości, służby zatrudnienia tutejszego Urzędu deklarują chęć organizacji indywidualnych i grupowych szkoleń dla wyselekcjonowanych kandydatów do zatrudnienia pod konkretne, zidentyfikowane potrzeby PRACODAWCY.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji , zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia,  innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty szkolenia poszukującego pracy skierowanego na szkolenie, który:

 1. jest w okresie wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe,
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Szkolenie organizowane jest na wniosek bezrobotnego lub pracodawcy w szczególności z wykorzystaniem trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach tych są ustalone w szczególności kwalifikacje wymagane przez pracodawcę od kandydatów do pracy i kwalifikacje te powinny być uwzględnione w programie szkolenia oraz oświadczenia pracodawcy i możliwości zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu szkolenia na okres minimum 12 miesięcy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 059 810 72 91 w. 430 e-mail : p.lompert@pup-slawno.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:20)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-13 16:18:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/szkolenia-pracownikow-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/109