E-Zapytanie Klawisze dostępu

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ) Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Kto może zostać skierowany na szkolenie:

 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w odpowiednim dla swojego miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy, dla której Urząd ustalił II profil pomocy                            (w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy),
 • osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego
   z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym. 

Formy Szkoleń Organizowanych przez Urząd Pracy

SZKOLENIA GRUPOWE  inicjowane są w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie wyników badań, analiz i prognoz na rynku pracy, częstotliwości występowania ofert oraz zapotrzebowania ze strony pracodawców. Osoba bezrobotna może zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym w trakcie trwania naboru na szkolenie; propozycję udziału
w szkoleniu może otrzymać także pocztą lub otrzymać bezpośrednio od pracownika urzędu.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę następuje po złożeniu „Wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej ”.
Osoba ubiegająca się o skierowanie na wskazane przez niego szkolenie musi uzasadnić celowość tego szkolenia. Najbardziej wiarygodnym argumentem uzasadniającym celowość szkolenia jest zapewnienie pracodawcy o zatrudnieniu lub podjęcie działalności gospodarczej przez wnioskodawcę udokumentowane jednym z załączników do wniosku:

- Oświadczenie pracodawcy

Oświadczenie wnioskodawcy

Rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od spełnienia przez osobę bezrobotną warunków skierowania na szkolenie oraz posiadania przez PUP środków finansowych przeznaczonych na tę formę aktywizacji zawodowej.

Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W tym przypadku osoba bezrobotna jest zobowiązana do niezwłocznego przedłożenia w tutejszym urzędzie pracy dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

Przez koszt szkolenia rozumie się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą  instytucji szkoleniowej,
 • koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, które w trakcie szkolenia podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą),
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
 • Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
 • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres,
  w którym podjął zatrudnienie.
 • Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu koszty zakwaterowania
  i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
 • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających
  z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.
 • Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA), za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. 
 • Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.
 • Starosta może refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7, bezrobotnemu samotnie wychowującemu, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, po udokumentowaniu poniesionych kosztów w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku na każde dziecko, na opiekę, którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie szkolenie pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:

 • Regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne realizowanie programu 
  i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia.
 • Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przekładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności - w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zaświadczenie ZUS ZLA.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać
w PUP w Sławnie pokój 87a (tel. 59 810 72 91 wew. 497) lub u doradców klienta.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2016-02-01 11:36:37)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69