E-Zapytanie Klawisze dostępu

Staże

STAŻ -oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Dodatkowe informacje:

 • U organizatora stażu który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku.
 • U organizatora stażu nie będącego pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jedna osoba bezrobotna.
 • Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności- 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo.
 • Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej w godzinach nadliczbowych.
 • Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele lub święta, w porze nocnej lub systemie pracy zmianowej , o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
 • Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.
 • Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
 • Osoba skierowana do odbycia stażu może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszka do miejsca odbywania stażu.

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

 

UWAGA !!!


      To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu. Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, wg. programu określonego w umowie.


Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł (brutto)

Kiedy staż może zostać przerwany:

- w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;

- PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;

- PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

- nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;

- naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

 

 • Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r . poz. 645 z późn. zm.)
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1160).

 

TERMINY WYPŁAT STYPENDIUM NA ROK 2017

 

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Dzień wypłaty

11

8

8

10

10

8

11

9

8

10

9

8

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2017-03-29 11:55:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/sta%C5%BCe/112