E-Zapytanie Klawisze dostępu

Środki PFRON przyznawane osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej


Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Funduszu PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej z Dyrektorem PUP, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Na przykład: nierozliczenie w terminie otrzymanych środków, niepodjęcie działalności w przewidzianym terminie lub prowadzenie działalności przez okres krótszy niż 24 miesiące.

Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Formularze wniosku (Wn-O) można pobrać na miejscu w urzędzie pracy lub na stronie


Wnioskodawca zamieszcza we wniosku propozycję zabezpieczenia zwrotu kwoty środków; formy zabezpieczenia jakie mogą być uwzględnione to: poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-14 16:34:30)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Druk WN-0 (.pdf 123.05kB) 2012-12-14 123.05kB Plik: Druk WN-0.pdf (123.05kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/srodki-pfron-przyznawane-osobom-niepelnosprawnym-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/184