E-Zapytanie Klawisze dostępu

Refundacja kosztów zatrudnienia osoby do 30 roku życia

Informujemy, iż zgodnie z art. 150f. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Dzięki realizacji nowego instrumentu bezrobotny do 30 roku życia uzyska:

• możliwość wejścia na rynek pracy,

• gwarancję stabilnego zatrudnienia przez 24 miesiące,

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć z urzędem umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy.

Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia wynosi 24 miesiące.

Niewywiązanie się z warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.

O refundację nie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Proponowane wynagrodzenie winno być co najmniej o 50zł wyższe od najniższego wynagrodzenia.

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2016-01-20 09:35:59)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2016-09-26 14:20:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/refundacja-kosztow-zatrudnienia-osoby-do-30-roku-%C5%BCycia/224