E-Zapytanie Klawisze dostępu

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Do wniosku o doposażenie stanowiska pracy należy dołączyć wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dostępny w plikach do pobrania).

 

Złożony wniosek może zostać uwzględniony przez Urząd, gdy jest kompletny
i prawidłowo sporządzony, a Urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

 

Starosta może zrefundować:

- podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą,

- producentowi rolnemu,

- niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole,

koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

Podmiot, producent, przedszkole lub szkoła zamierzające wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, określający:

1) oznaczenie podmiotu, producenta, przedszkola lub szkoły, w tym:

 • nazwę lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej;
 • adres siedziby lub miejsca zamieszkania;
 • numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;
 • numer identyfikacji podatkowej NIP;
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej określony zgodnie
  z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

2) liczbę wyposażonych lub doposażonych stanowisk pracy;

3) kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich finansowania;

4) wnioskowaną kwotę refundacji;

5) szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

6) rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych;

7) wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny;

8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji.

 

Wniosek, może zostać rozpatrzony pozytywnie po spełnieniu przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą łącznie następujących warunków:

1) podmiot prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu jej zawieszenia);

2) podmiot nie zmniejszał wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia z przyczyn niedotyczących pracowników;

3) nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

4) nie zalega z opłacaniem innych danin publicznych;

5) nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

6) nie był karany, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, przedszkolem, szkołą, producentem rolnym zostaje zawarta umowa na podstawie, której podmiot prowadzący działalność gospodarczą doposaża lub wyposaża za własne środki stanowisko pracy.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostaje dokonana po stwierdzeniu przez Urząd prawidłowo utworzonego stanowiska pracy (na podstawie kontroli)  i przedstawieniu przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą umowy o pracę z osobą bezrobotną.

Umowa zawiera zobowiązanie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do zwrotu
w całości lub części w ciągu 30 dni dokonanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi,
w przypadku naruszenia warunków umowy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013,  poz. 674 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania
  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2012r., poz. 457 ze zmianami).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2017-02-03 07:54:37)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116