E-Zapytanie Klawisze dostępu

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149) bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 5 starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7, w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągnięcia z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja przysługuje na okres do 6 miesięcy.

W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenie.

Na wyżej określonych zasadach może nastąpić również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (osoba zależna- to osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:02)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2015-03-24 13:49:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zale%C5%BCna/82