E-Zapytanie Klawisze dostępu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) jest największym programem w historii całej Unii Europejskiej. Stanowi on odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska, czyli plan rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej, przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000, którego celem jest uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą: 
  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 
  • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 
  • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; 
  • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 
  • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; 
  • wzrost spójności terytorialnej. 
Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W skład komponentu centralnego wchodzą Priorytety I-V Programu i dotyczą przede wszystkim wzmocnienia potencjału instytucji państwowych zakresie m.in. szkoleń, kursów, studiów uzupełniających i podyplomowych, zwiększenia efektywności działań instytucjonalnych m.in. poprzez prowadzenie badań i analiz dotyczących oceny efektywności działań itp. Natomiast środki komponentu regionalnego, czyli Priorytety VI-IX Programu w głównej mierze przeznaczono na wsparcie dla osób i grup społecznych, które będą mogły korzystać ze szkoleń, kursów, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych i innych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację największego w historii programu finansowanego ze środków EFS to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR - środki krajowe.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.wup.pl

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2013-03-26 10:26:39)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2017-05-16 11:03:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/program-operacyjny-kapital-ludzki/188