E-Zapytanie Klawisze dostępu

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

W miarę istniejących możliwości, służby zatrudnienia tutejszego Urzędu deklarują chęć organizacji indywidualnych i grupowych szkoleń dla wyselekcjonowanych kandydatów do zatrudnienia pod konkretne, zidentyfikowane potrzeby PRACODAWCY.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych;
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku   z brakiem propozycji odpowiedniej pracy;
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty szkolenia poszukującego pracy skierowanego na szkolenie, który:

  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
  • uczestniczy w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

 

Szkolenie organizowane jest na wniosek bezrobotnego lub pracodawcy w szczególności z wykorzystaniem trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach tych są ustalane w szczególności kwalifikacje wymagane przez pracodawcę od kandydatów do pracy i kwalifikacje te powinny być uwzględniane w programie szkolenia oraz oświadczenia pracodawcy o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu szkolenia na okres minimum 12 miesięcy.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r nr 69 poz. 415 ze zmianami).2000.02.09 - Rozporządzenie MGiP - prowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 059 810 72 91 w 430e-mail: p.lompert@pupslawno.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:05:48)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-14 16:12:56)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/108