E-Zapytanie Klawisze dostępu

Pożyczka szkoleniowa

Starosta może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pożyczki winna złożyć wniosek  zawierający:

- imię i nazwisko oraz numer PESEL, adres zamieszkania wnioskodawcy,

- kwotę pożyczki szkoleniowej, z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej i kwot przewidzianych na finansowanie innych kosztów szkolenia

- nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie

- sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki

- uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

 

W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone w umowie - podlega ona zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi.

 

Podstawa prawna:

Art. 42 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. /Dz. U. z 2008 roku Nr 69 poz. 415 ze zmianami/

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:55:00)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-05 09:43:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/po%C5%BCyczka-szkoleniowa/87