E-Zapytanie Klawisze dostępu

Opłaty

Wysokość opłat uiszczanych przez pracodawcę w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę:

 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
 2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.
 3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę:
  1. rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje posiadane przez cudzoziemca oraz ich zależność od podaży i popytu na rynku pracy lub
  2. umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie zatrudnienia, lub
  3. okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub
  4. liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę lub wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę składanych przez pracodawcę.
 4. Wpłata wynosi:  
  50 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesiące;
  100 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące;
  200 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej.
 5. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zmianami) 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1644 ) 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:18:20)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2016-03-10 14:19:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/oplaty/133