E-Zapytanie Klawisze dostępu

Informacje ogólne

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o promocji".

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
    1)    szkoleń;
    2)    stażu;
    3)    prac interwencyjnych;
    4)    przygotowania zawodowego dorosłych;
    5)    badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;
    6)    zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji;
    7)    finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji;
    8)    studiów podyplomowych.

Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

•    bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy;
•    poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Instrumentami rynku pracy wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są:

•    finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy;
•    finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym kosztów studiów podyplomowych

Dyrektor PUP, na wniosek osoby niepełnosprawnej, może sfinansować ze środków publicznych koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie ze środków publicznych podlega zwrotowi.

 

 

 

Stypendium przysługujące w okresie odbywania studiów podyplomowych

Osobie niepełnosprawnej, której Dyrektor PUP przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-14 16:41:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/informacje-ogolne/185