E-Zapytanie Klawisze dostępu

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Zatrudnienie na podstawie procedury uproszczonej

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

 1. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (maksymalnie do 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest rejestracja w Urzędzie „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy”.
 3. Cudzoziemiec wymieniony w oświadczeniu może wykonywać pracę w Polsce tylko wtedy, gdy uzyska tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy – są to:
 • wiza (z wyjątkiem wizy turystycznej oraz wiz wydanych na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 22 i 23 ustawy o cudzoziemcach) lub
 • zezwolenie na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach) lub
 • wiza lub dokument pobytowy wydane przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • pobyt na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie był uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

4. Podmiot (osoba prawna lub osoba fizyczna) planujący zatrudnienie w/w obywateli powinien wypełnić i wydrukować dwustronne „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”- wzór zamieszczony na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

5. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi podlega rejestracji w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie rejestruje oświadczenia:

 • pracodawców i osób fizycznych, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

7. Nie rejestruje się oświadczeń, gdy:

 

 • liczba oświadczeń osoby deklarującej zamiar zatrudnienia cudzoziemców znacznie przekracza jej realne potrzeby (np. kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez osobę prowadzącą niewielkie przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne),
 • oświadczenie zamierza zarejestrować przedsiębiorca zarejestrowany w KRS lub CEiDG, który dokonał wpisu w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie oświadczenia, zwłaszcza, gdy nie zatrudnia żadnych pracowników,
 • działalność gospodarcza jest zawieszona lub okresy zawieszenia działalności znacznie przekraczają okres aktywnej działalności.

 

8. Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca, określenie nazwy zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okresy wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiący podstawę wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz zapoznanie się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemca.

9. Podczas rejestracji oświadczenia w Urzędzie Pracy pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS lub wpis do CEIDG;
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, zaświadczenie
  o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy
  o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości.

10. Oświadczenie powinno być złożone w dwóch egzemplarzach. Urząd Pracy umieszcza na oświadczeniu potwierdzenie jego rejestracji. Kopia oświadczenia pozostaje w aktach Urzędu, zarejestrowany oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie może ubiegać się w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej kraju stałego zamieszkania o wizę uprawniającą do wykonywania pracy,

11. Rejestrując oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy pracodawca w w/w dokumencie powinien wskazać zawód zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy opublikowaną w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz.1145)

12. Procedura rejestracji oświadczenia w PUP jest bezpłatna.

13. Oświadczenie wypełnione nieczytelnie, na którym widnieją ślady powielania, skreśleń lub wypełnione kilkoma charakterami pisma nie będzie mogło być zarejestrowane!!!

14. Oświadczenie musi być zarejestrowane przed podjęciem pracy (co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca).

Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza od daty złożenia, oświadczenie nie zostanie zarejestrowane.

15. Oświadczenie składa i odbiera w Urzędzie osobiście pracodawca. W sytuacji, gdy pracodawca nie może osobiście złożyć i odebrać oświadczenia w urzędzie pracy może go reprezentować wyłącznie osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie wystawiane w celu załatwienia formalności dotyczących procedury oświadczeń.


Uwaga:
zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy a wskazuje jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony u danego pracodawcy.


Praca wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy na warunkach określonych w oświadczeniu.


Należy pamiętać także, że pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego w zakresie:

 • zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy  do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  oraz comiesięcznego terminowego, odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości;
 • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
 • przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. Żaden pracownik, niezależnie od obywatelstwa, nie może być dyskryminowany w miejscu pracy.

Zaleca się, by pracodawca informował tut. Urząd o każdym przypadku nie podjęcia lub przerwania pracy w wyznaczonym terminie przez cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (Straż Graniczną, ZUS, Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Skarbowy i Policję) o uzasadnionych wątpliwościach dotyczących składanych oświadczeń.


Oświadczenia można zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie w pokoju
nr 89 i 90 w godzinach od 7:30 do 15:00.

Zatrudnianie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.


Zezwolenie na pracę cudzoziemca
Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin. Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku od 745 do 1500 w pokoju nr 126, tel. 94 342 8382.

Pracodawca musi również uzyskać informację Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie należy zgłosić wniosek wraz z ofertą pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.


PUP w Sławnie w imieniu Starosty wydaje powyżej wskazaną informację w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy, w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy, w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku, do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji Starosty znajduje się Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. poz. 3031 w Zarządzeniu nr 465/2013  Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie  zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce i zasadach udzielania zezwolenia na pracę publikowane są na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z poźn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polski jest dopuszczalna bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588) - § 1 pkt. 20
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2014 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.)

 

Druki do pobrania poniżej : 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:16:44)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2016-06-08 14:01:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog/128