E-Zapytanie Klawisze dostępu

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

DOKUMENTY WYMAGANE DO PIERWSZEJ REJESTRACJI JAKO BEZROBOTNY: 

 1. DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ( JEŻELI W INNYCH DOKUMENTACH TOŻSAMOŚCI
  NIE MA PODANEGO MELDUNKU LUB OSOBA POSIADA ZAMELDOWANIE INNE NIŻ WSKAZANO W DOWODZIE OSOBISTYM , NALEŻY DOSTARCZYĆ ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE MELDUNEK ).
 2. DYPLOM, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSÓW LUB SZKOLEŃ (ORYGINAŁY).
 3. ŚWIADECTWA PRACY ORAZ INNE DOKUMENTY DO USTALENIA UPRAWNIEŃ (ORYGINAŁY).
 4. OSOBA, KTÓRA BYŁA ZATRUDNIONA W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY WINNA PRZEDSTAWIĆ ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKU BRUTTO ZA KAŻDY MIESIĄC.
 5. OSOBA, KTÓRA BYŁA ZATRUDNIONA NA UMOWĘ ZLECENIE WINNA PRZEDSTAWIĆ ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKÓW BRUTTO ZA KAŻDY MIESIĄC Z UWZGLĘDNIENIEM OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY.
 6. OSOBA, KTÓRA PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WINNA POSIADAĆ AKTUALNY WYDRUK Z CEIDG ( CENTRALNA EWIDENCJA         I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) O WYKREŚLENIU LUB ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, POTWIERDZAJĄCE OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY.
 7. OSOBY POSIADAJĄCE PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH PRAC WINNY PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT STWIERDZAJĄCY ISTNIENIE TYCHŻE PRZECIWWSKAZAŃ.
 8. OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, PRZEDKŁADA DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 9. KSIĄŻECZKA WOJSKOWA.
 10. OSOBY POSIADAJĄCE GOSPODARSTWO ROLNE O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 2 HA  PRZELICZENIOWE WINNY PRZEDSTAWIĆ ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO URZĘDU GMINY.
 11. OSOBY, KTÓRE POBIERAJĄ RENTĘ RODZINNĄ WINNY POSIADAĆ DECYZJĘ O WYSOKOŚCI POBIERANEJ RENTY.
 12. OSOBY POSIADAJĄCE KONTO OSOBISTE – NR RACHUNKU POTWIERDZONY PRZEZ BANK LUB UMOWĘ Z BANKIEM.
 13. OSOBY REJESTRUJĄCE SIĘ PO UTRACIE RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB SŁUŻBY , RENTY SZKOLENIOWEJ,  WINNY POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O OKRESACH POBIERANIA W/W ŚWIADCZEŃ.
 14. OSOBY PO USTANIU ZATRUDNIENIA POBIERAJĄCE ZASIŁEK CHOROBOWY , MACIERZYŃSKI LUB ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE WINNY POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O OKRESACH POBIERANIA W/W ŚWIADCZEŃ I OD JAKIEJ PODSTAWY BYŁY ONE WYPŁACANE.
 15. OSOBY REJESTRUJĄCE SIĘ PO ZWOLNIENIU Z ARESZTU ŚLEDCZEGO LUB ZAKŁADU KARNEGO  WINNY PRZEDSTAWIĆ  ŚWIADECTWO ZWOLNIENIA WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O WYKONYWANIU PRACY W TRAKCIE POZBAWIENIA WOLNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM COMIESIĘCZNYCH ZAROBKÓW BRUTTO – O ILE BYŁA WYKONYWANA PRACA W TRAKCIE POZBAWIENIA WOLNOŚCI.
 16. OSOBY ZGŁASZAJĄCE CZŁONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO WINNY POSIADAĆ ICH PESEL .  W PRZYPADKU DZIECI UCZĄCYCH SIĘ, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI NAUKI ZE SZKOŁY LUB UCZELNI.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2013-12-04 09:43:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49