E-Zapytanie Klawisze dostępu

Bon szkoleniowy

 

BON SZKOLENIOWY

Podstawa prawna

 

●  art. 66k ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

Warunki przyznawania bonu szkoleniowego

 

1. Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

2.Bon szkoleniowy może zostać przyznany na wniosek  osoby bezrobotnej do 30 roku życia zarejestrowanej w PUP Sławno, dla której Urząd ustalił II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy), oraz uprawdopodobni  podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

3. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty:

●  jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

●  niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

●  przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

●  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin

4. Starosta finansuje ww. koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

5. Skierowanie osoby na szkolenie, której przyznano bon szkoleniowy następuje po dostarczeniu przez nią wypełnionego bonu.

6. Osobie bezrobotnej uczestniczącej w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania przysługuje stypendium, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Strona dodana przez: PUP Sławno (2015-01-26 12:56:15)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2016-02-01 11:59:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/bon-szkoleniowy/204