E-Zapytanie Klawisze dostępu

Bon stażowy

BON STAŻOWY

 

Podstawa prawna:

-art. 66l ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2013 r. poz. 674      ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

 

Warunki przyznawania bonu stażowego

 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, dla którego został ustalony II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach profil     I pomocy) i na podstawie indywidualnego planu działania, starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

 

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.

 

W ramach bonu stażowego PUP dodatkowo finansuje:

- koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości
600 zł (kwota ryczałtu podlega waloryzacji, na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji (…);

- koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

 

Staż w ramach przydzielonego bezrobotnemu bonu stażowego odbywa się na podstawie umowy zawartej z organizatorem, według programu określonego w umowie.

 

Organizatorowi stażu w ramach przyznanego bonu stażowego, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. Kwota premii podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji (…).Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Dodatkowe informacje na temat zasad przyznawania bonu stażowego można uzyskać
w PUP w Sławnie pokój 87 (tel. 59 810 72 91 wew. 441) lub u doradców klienta.

 

Strona dodana przez: PUP Sławno (2015-01-26 13:59:12)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2015-10-28 09:23:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/206