E-Zapytanie Klawisze dostępu

Bon na zasiedlenie

BON NA ZASIEDLENIE

 

Podstawa prawna

 

● Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

 

Warunki przyznawania bonu na zasiedlenie

 

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na wniosek  osoby bezrobotnej do 30 roku życia zarejestrowanej w PUP Sławno, dla której Urząd ustalił II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy). Bon przyznawany jest w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

a. z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

b. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km

lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

c. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Wysokość środków przyznanych w ramach bonu na zasiedlenie nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

 

Procedura przyznawania bonu na zasiedlenie

 

Bon na zasiedlenie przyznawany jest na podstawie wniosku osoby bezrobotnej, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

  1. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu, tj: Sławno ul. Sempołowskiej 2a , pok.97( sekretariat)  - II piętro lub w filii w Darłowie
  2. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie może być uwzględniony przez Urząd   po spełnieniu przez Wnioskodawcę  trzech wyżej wymienionych warunków  oraz gdy Urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
  3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie bonu stanowi podstawę do zawarcia umowy w zakresie bonu na zasiedlenie.
  4. Bon na  zasiedlenie wydawany jest bezrobotnemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
  5. W przypadku  negatywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie, PUP powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odwołania od informacji zawartej w powiadomieniu.

Obowiązki osoby, która otrzymała bon na zasiedlenie.

1.Osoba bezrobotna, która otrzymała bon   na zasiedlenie ma obowiązek w terminie:

a)     do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie, że zamieszkał w miejscowości odległej co najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu od tej miejscowości i powrotu  do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,

b)    do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie, że zamieszkał w miejscowości odległej co najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu od tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie  co najmniej 3 godziny dziennie.

c)     do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

 

2.W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt a,b kwota  bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.


3.W  przypadku niewywiązania się z obowiązku, o których mowa w ust. 1 pkt c kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

4.Szczegółowe warunki i zasady otrzymania bonu na zasiedlenie zostaną określone w  umowie.

Strona dodana przez: PUP Sławno (2015-01-26 11:09:52)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2016-02-01 11:58:19)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie (.doc 98.5kB) 2016-02-01 98.5kB Plik: Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie.doc (98.5kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/202