E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 52935
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5208
Przyznanie statusu bezrobotnego 3576
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3091
Utrata statusu bezrobotnego 3064
Utrata statusu poszukującego pracy 2730
Rejestracja bezrobotnych 8902
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3424
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6244
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4345
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2496
Rejestracja poszukujących pracy 4549
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2551
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3181
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2579
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4758
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9901
Pośrednictwo pracy krajowe 2776
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2896
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4095
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2647
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10950
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2942
Staże 20064
Prace interwencyjne 3236
Roboty publiczne 4404
Prace społecznie użyteczne 4642
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2750
Środki PFRON przyznawane osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej 3832
Informacje ogólne 2689
Bon na zasiedlenie 4245
Bon szkoleniowy 1987
Bon zatrudnieniowy 1975
Bon stażowy 2887
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2275
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16277
Wysokość świadczeń pieniężnych 8834
Zasiłek dla bezrobotnych 10099
Ubezpieczenie zdrowotne 2836
Dodatek aktywizacyjny 6230
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11460
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5328
Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania 7934
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4309
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2960
Pożyczka szkoleniowa 4914
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2662
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4640
Inne finansowe formy wsparcia 4031
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3136
Finansowanie studiów podyplomowych 6035
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2560
Dokumenty do pobrania 17503
Agencje zatrudnienia 4272
Inne informacje 4047
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4902
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 27328
Zgłoszenie oferty pracy 6434
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5057
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3148
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3320
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5012
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2656
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2683
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10325
Pośrednictwo pracy krajowe 2654
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2612
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2456
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4816
Fundusz szkoleniowy 3157
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2604
Staże 6578
Prace interwencyjne 4005
Roboty publiczne 2648
Prace społecznie użyteczne 4743
Refundacja kosztów zatrudnienia osoby do 30 roku życia 1847
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10146
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2638
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2689
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3355
Zwolnienia grupowe 2703
Wysokość świadczeń pieniężnych 5152
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4128
Pożyczka na stworzenie stanowiska pracy 2272
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 1917
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2786
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4426
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2243
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3136
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2761
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2795
Tryb postępowania 2314
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2329
Wymagane dokumenty 2326
Opłaty 2605
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4041
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2179
Dokumenty do pobrania 11660
Inne informacje 2740
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2807
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 50097
Dyrekcja Urzędu 7131
Filia Urzędu 17472
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5374
Regionalny Program Operacyjny 137
Programy 5423
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4069
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 141
Regionalny Program Operacyjny 145
Projekty EFS 5589
Projekty realizowane w 2017 roku 141
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (III)” 203
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)” 162
Projekty realizowane w 2016 roku 243
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (II)” 387
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)” 219
Projekty realizowane w 2015 roku 715
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (I)” 743
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (I)” 590
Projekty realizowane w 2014 roku 1584
Projekt "Akatywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim" Poddziałanie 6.1.3 POKL 1743
Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL 1917
Projekty realizowane w 2013 roku 1695
Projekt "Akatywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim" Poddziałanie 6.1.3 POKL 1469
Projekt „Aktywni w każdym wieku” Poddziałanie 6.1.1 POKL 1865
Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL 1828
Projekty realizowane w 2012 roku 2794
Projekt „Aktywni w każdym wieku” Poddziałanie 6.1.1 POKL 5761
Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL 5660
Projekty realizowane w 2011 roku 2673
Projekty realizowane w 2010 roku 2546
Projekty realizowane w 2009 roku 2637
Projekty realizowane w 2008 roku 2647
Analizy i statystyki 7990
Dane statystyczne dotyczące powiatu 3703
2017 rok 472
2016 rok 1164
2015 rok 2182
2014 rok 2754
2013 rok 3327
2012 rok 3357
2011 rok 3155
2010 rok 3193
2009 rok 3163
2008 rok 3189
2007 rok 3196
2006 rok 3093
Monitoring zawodów deficytowych 3189
2011 rok 3025
2012 rok 2982
2013 rok 150
2014 rok 150
2015 rok 143
2016 rok 153
Powiatowa Rada Zatrudnienia 4080
Przydatne linki 4116
Pytanie do urzędu 3787
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3665
Dokumenty do pobrania 6403
Zamówienia publiczne 12869
Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2016 1858
Przetarg nieograniczony z dnia 05.05.2016 2184
Przetarg nieograniczony z dnia 08.03.2017 398
Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2017 385
Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2017 89
Konkurs ofert w ramach PAI 4271
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020 496