E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 53812
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5357
Przyznanie statusu bezrobotnego 3697
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3203
Utrata statusu bezrobotnego 3181
Utrata statusu poszukującego pracy 2838
Rejestracja bezrobotnych 9115
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3546
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6420
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4463
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2594
Rejestracja poszukujących pracy 4681
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2652
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3293
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2677
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4896
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10106
Pośrednictwo pracy krajowe 2894
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3011
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4286
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2750
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11148
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3059
Staże 20413
Prace interwencyjne 3359
Roboty publiczne 4547
Prace społecznie użyteczne 4738
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2853
Środki PFRON przyznawane osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej 3945
Informacje ogólne 2803
Bon na zasiedlenie 4463
Bon szkoleniowy 2107
Bon zatrudnieniowy 2108
Bon stażowy 3007
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2398
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16591
Wysokość świadczeń pieniężnych 8993
Zasiłek dla bezrobotnych 10358
Ubezpieczenie zdrowotne 2952
Dodatek aktywizacyjny 6423
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11828
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5436
Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania 8327
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4447
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3058
Pożyczka szkoleniowa 5040
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2764
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4794
Inne finansowe formy wsparcia 4158
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3315
Finansowanie studiów podyplomowych 6231
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2665
Dokumenty do pobrania 17961
Agencje zatrudnienia 4394
Inne informacje 4193
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5031
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 28072
Zgłoszenie oferty pracy 6677
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5251
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3274
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3453
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5191
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2771
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2790
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10582
Pośrednictwo pracy krajowe 2766
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2723
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2560
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4948
Fundusz szkoleniowy 3261
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2698
Staże 6744
Prace interwencyjne 4143
Roboty publiczne 2781
Prace społecznie użyteczne 4849
Refundacja kosztów zatrudnienia osoby do 30 roku życia 1982
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10364
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2737
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2800
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3473
Zwolnienia grupowe 2832
Wysokość świadczeń pieniężnych 5250
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4296
Pożyczka na stworzenie stanowiska pracy 2381
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2043
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2881
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4533
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2334
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3291
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2902
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2895
Tryb postępowania 2426
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2426
Wymagane dokumenty 2455
Opłaty 2714
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4146
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2273
Dokumenty do pobrania 12051
Inne informacje 2844
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2923
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 51481
Dyrekcja Urzędu 7389
Filia Urzędu 18359
Ogłoszenia o naborze w PUP Sławno 186
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5517
Regionalny Program Operacyjny 256
Programy 5582
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4208
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 263
Regionalny Program Operacyjny 260
Projekty EFS 5732
Projekty realizowane w 2017 roku 255
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (III)” 301
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)” 301
Projekty realizowane w 2016 roku 357
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (II)” 485
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)” 324
Projekty realizowane w 2015 roku 840
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (I)” 886
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (I)” 738
Projekty realizowane w 2014 roku 1697
Projekt "Akatywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim" Poddziałanie 6.1.3 POKL 1864
Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL 2036
Projekty realizowane w 2013 roku 1821
Projekt "Akatywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim" Poddziałanie 6.1.3 POKL 1583
Projekt „Aktywni w każdym wieku” Poddziałanie 6.1.1 POKL 1988
Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL 1938
Projekty realizowane w 2012 roku 2904
Projekt „Aktywni w każdym wieku” Poddziałanie 6.1.1 POKL 5865
Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL 5782
Projekty realizowane w 2011 roku 2797
Projekty realizowane w 2010 roku 2669
Projekty realizowane w 2009 roku 2770
Projekty realizowane w 2008 roku 2773
Analizy i statystyki 8298
Dane statystyczne dotyczące powiatu 3839
2017 rok 628
2016 rok 1313
2015 rok 2319
2014 rok 2879
2013 rok 3459
2012 rok 3485
2011 rok 3298
2010 rok 3331
2009 rok 3302
2008 rok 3310
2007 rok 3337
2006 rok 3242
Monitoring zawodów deficytowych 3311
2011 rok 3150
2012 rok 3125
2013 rok 279
2014 rok 270
2015 rok 265
2016 rok 292
Powiatowa Rada Zatrudnienia 4245
Przydatne linki 4244
Dokumenty do pobrania 6625
Zamówienia publiczne 13876
Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2016 1994
Przetarg nieograniczony z dnia 05.05.2016 2324
Przetarg nieograniczony z dnia 08.03.2017 510
Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2017 528
Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2017 202
Konkurs ofert w ramach PAI 4457
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020 647