E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 52107
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5081
Przyznanie statusu bezrobotnego 3461
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2975
Utrata statusu bezrobotnego 2969
Utrata statusu poszukującego pracy 2635
Rejestracja bezrobotnych 8723
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3308
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6113
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4229
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2419
Rejestracja poszukujących pracy 4436
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2453
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3089
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2484
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4648
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9726
Pośrednictwo pracy krajowe 2670
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2785
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3932
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2559
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10747
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2835
Staże 19680
Prace interwencyjne 3139
Roboty publiczne 4282
Prace społecznie użyteczne 4520
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2648
Środki PFRON przyznawane osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej 3739
Informacje ogólne 2595
Bon na zasiedlenie 4058
Bon szkoleniowy 1879
Bon zatrudnieniowy 1867
Bon stażowy 2751
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2165
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15963
Wysokość świadczeń pieniężnych 8574
Zasiłek dla bezrobotnych 9693
Ubezpieczenie zdrowotne 2733
Dodatek aktywizacyjny 6075
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11148
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5165
Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania 7636
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4193
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2867
Pożyczka szkoleniowa 4770
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2554
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4494
Inne finansowe formy wsparcia 3916
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2977
Finansowanie studiów podyplomowych 5841
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2462
Dokumenty do pobrania 17063
Agencje zatrudnienia 4153
Inne informacje 3914
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4778
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26495
Zgłoszenie oferty pracy 6220
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4881
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3029
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3189
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4857
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2550
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2588
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10066
Pośrednictwo pracy krajowe 2557
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2512
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2371
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4704
Fundusz szkoleniowy 3053
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2519
Staże 6403
Prace interwencyjne 3849
Roboty publiczne 2531
Prace społecznie użyteczne 4573
Refundacja kosztów zatrudnienia osoby do 30 roku życia 1733
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9940
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2542
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2554
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3256
Zwolnienia grupowe 2608
Wysokość świadczeń pieniężnych 5041
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3952
Pożyczka na stworzenie stanowiska pracy 2153
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 1762
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2695
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4322
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2164
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3006
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2649
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2681
Tryb postępowania 2233
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2253
Wymagane dokumenty 2227
Opłaty 2504
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3934
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2094
Dokumenty do pobrania 11255
Inne informacje 2642
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2718
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 48795
Dyrekcja Urzędu 6937
Filia Urzędu 16778
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5201
Regionalny Program Operacyjny 28
Programy 5244
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3917
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 36
Regionalny Program Operacyjny 36
Projekty EFS 5445
Projekty realizowane w 2017 roku 35
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (III)” 47
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)” 47
Projekty realizowane w 2016 roku 120
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (II)” 160
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)” 125
Projekty realizowane w 2015 roku 582
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (I)” 561
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (I)” 484
Projekty realizowane w 2014 roku 1461
Projekt "Akatywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim" Poddziałanie 6.1.3 POKL 1641
Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL 1744
Projekty realizowane w 2013 roku 1573
Projekt "Akatywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim" Poddziałanie 6.1.3 POKL 1352
Projekt „Aktywni w każdym wieku” Poddziałanie 6.1.1 POKL 1717
Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL 1682
Projekty realizowane w 2012 roku 2674
Projekt „Aktywni w każdym wieku” Poddziałanie 6.1.1 POKL 5513
Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL 5463
Projekty realizowane w 2011 roku 2546
Projekty realizowane w 2010 roku 2433
Projekty realizowane w 2009 roku 2523
Projekty realizowane w 2008 roku 2527
Analizy i statystyki 7687
Dane statystyczne dotyczące powiatu 3570
2017 rok 308
2016 rok 1009
2015 rok 2031
2014 rok 2599
2013 rok 3186
2012 rok 3213
2011 rok 3015
2010 rok 3051
2009 rok 3003
2008 rok 3058
2007 rok 3056
2006 rok 2950
Monitoring zawodów deficytowych 3055
2011 rok 2880
2012 rok 2833
2013 rok 28
2014 rok 29
2015 rok 34
2016 rok 27
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3932
Przydatne linki 3962
Pytanie do urzędu 3628
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3531
Dokumenty do pobrania 6176
Zamówienia publiczne 11898
Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2016 1706
Przetarg nieograniczony z dnia 05.05.2016 2057
Przetarg nieograniczony z dnia 08.03.2017 289
Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2017 235
Konkurs ofert w ramach PAI 4114
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020 287